نشانه های بیماری پارکینسون

1. لرزش دست و پا در حالت استراحت

2. کندی حرکات

3. سختی و خشک شدن دست و پا و بدن

4. نداشتن تعادل بدن